GENERELT

Salgs- og leveringsbetingelser 1-2022 erstatter alle tidligere betingelser og avtaler. Salgs- og leveringsbetingelsene kan være justert etter tidspunktet for trykte eksemplarer. Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder mellom ELIT AS, heretter kalt selger, og kunde, heretter kalt kjøper.

 

1. TILBUD

Tilbudet er bindende i den perioden som er angitt i tilbudet hvis ikke annet er nevnt. Avtale om kjøp er inngått når muntlig og/eller skriftlig bestilling er mottatt.

 

2. PRISBEREGNING

Prisene er å forstå eksklusive merverdiavgift og inklusive miljøavgift, eksklusiv frakt fra vårt lager. Prisberegning gjelder ikke dersom det foreligger eksklusive avtaler utenom disse generelle betingelser. Prisene er basert på valutakurser, tollsatser og avgifter som gjaldt på tidspunktet for avtalens inngåelse, om ikke annet er angitt på tilbudet eller er regulert av gjensidig skriftlig rammeavtale. Det tas forbehold om eventuell justering av prisene basert på råvarepriser, valutakurs, toll eller avgifter som gjelder på det tidspunkt fakturering finner sted. Dersom dette endrer seg med mer enn 2%, forbeholder vi oss retten til å justere prisene tilsvarende leveringsdagens nivå. Det tas forbehold om feil og endringer i brosjyrer, tilbudstekster, prislister, nettsider og annet salgsmateriale. Eventuelle feil og endringer kan ikke gjøres gjeldende overfor selger. Selger forbeholder seg retten til å endre produktene eller deler av disse uten varsel, for eksempel dersom dette skyldes endringer gjort av leverandøren.

 

3. EKSPORT OG RE-EKSPORT

Alle som skal utføre varer fra Norge, plikter å melde fra om dette til Tollvesenet. Når varene er lisenspliktige, må en gyldig lisens utstedt av Utenriksdepartementet fremlegges. Tollvesenet skal forvisse seg om at den vare som skal eksporteres, er i samsvar med den fremlagte lisens.

 

4. LEVERING

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra selgerens leverandør der varen ikke er lagerført, og selgeren forplikter seg til å gjøre det han kan for at leveringstiden blir overholdt. Forsinket levering alene gir ikke kjøper rett til annullering av kontrakt eller krav om erstatning. Hvis kjøper ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring tas hånd om for kjøpers regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Hvor forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøpers regning og risiko.

 

5. ASSURANSE

Varer sendt med selgers transportør, er forsikret inntil de ankommer kjøpers adresse i Norge.

 

6. SALGSPANT

Selgeren har pant (salgspant) i den solgte gjenstand inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt. Kjøper må derfor behandle gjenstanden i samsvar med dette forhold.

 

7. OPPLÆRING

Instruksjon, undervisning eller opplæring inngår ikke i prisen dersom det ikke er spesifisert. Dette kan tilbys på anmodning fra kjøper.

 

8. BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal finne sted netto innen 14 dager fra fakturadato eller etter gjeldene kredittavtale. Ved for sen betaling påløper rentekostnader p.t 14,3 pr. mnd.

 

9. REKLAMASJON

Ved mottakelse må kjøper inspisere varen og reklamere eventuelle åpenbare feil og mangler innen 7 virkedager. Akseptering av reklamasjoner vil ellers ikke kunne påregnes. Påberopelse av mangler som først kan oppdages etter montering og testing, skal skje straks mangelen konstateres. Kjøpers rett til å reklamere er begrenset til fabrikasjons- og materialfeil. Kjøper kan bare reklamere over feil og mangler som viser seg innen garantitidens utløp. All reklamasjon skal være skriftlig. Selger kan velge om de vil utbedre mangelen, foreta ny levering eller kreditere varen. Selger dekker ikke kjøpers bruk av egne eller eksterne konsulenter når denne selv søker å utbedre en eventuell mangel.

 

10. REPARASJON

Reparasjoner som ikke baserer seg på en korrekt reklamasjon, bekostes i sin helhet av kjøper. Forsendelse til og fra selgerens verksted skjer således for kjøperens regning og risiko. Utføres reparasjonsarbeidet hos kjøperen, dekker denne reiseomkostninger, overnattinger, diett og reisetid i tillegg til anvendt arbeidstid. Kjøperens reklamasjonsrett etter utført reparasjon gjelder bare den feil som er søkt rettet, og er begrenset til et tidsrom på 3 måneder fra utført reparasjon. Mangelen ved det utførte reparasjonsarbeidet må påvises av kjøperen. Annen feil eller mangler som oppstår, er ikke dekket av reklamasjonsretten. I tilfelle selgeren kan tilby reserveutstyr i reparasjonstiden, betaler kjøperen forsendelse og assuranse, samt en ukentlig leie.

 

11. ANSVAR

Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner (se også pkt. 10). I motsatt tilfelle er selgeren under forutsetning av rettidig reklamasjon, forpliktet til å sette utstyret i foreskreven stand (jfr. pkt. 11). Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt. Selgeren fraskriver seg også ethvert ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved vare, inkludert programvare, eller feil bruk, med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet. Kjøper står selv ansvarlig for egne kontrollrutiner som sikrer riktig bruk av utstyr og produkter.

 

12. PROGRAMVARE

Kjøperen forplikter seg til ikke å kopiere, mangfoldiggjøre eller distribuere programvare eller passord levert av selger. Kjøper er klar over at dette kan medføre straffeansvar.

 

13. ANNULLERING

Bindende kjøpsavtale er inngått når selgeren har bekreftet kjøperens bestilling. Avtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke.

 

14. RETUR

Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke, og skjer for kjøperens regning og risiko. Returnert utstyr krediteres med inntil 70% av salgsverdien for standard lagervare i uanbrakt eller ubrukt stand eller med lavere satser etter selgerens vurdering ved anbrakt eller brukt utstyr.

 

15. LEIE/LÅN

Ved leie/lån av utstyr er kjøper selv ansvarlig for forsikring av utstyret. Kjøper er selv ansvarlig for tilbakelevering av utstyret når leie-/låneperioden er slutt. Dersom dette ikke skjer, vil kjøper bli fakturert etter gjeldende satser til utstyret er levert.

 

16. FORCE MAJEURE

Selger er ansvarsfri dersom Force Majeure-omstendigheter forhindrer oppfyllelse av kjøpet eller gjør oppfyllelse av kjøpet urimelig tyngende.

 

HVORFOR HANDLE HOS OSS

Få raskt hjelp fra våres produkteksperter eller kundeservice

Rask levering

Gode priser

Registrer deg på mine sider